Trygg förening – Handlingsplan

Träningspolicy | uppförandekod och ”Fair Play” | grupper och träningsnivåer | seriespel och riktlinjer | tävlingstrappa och matchinfovärdegrund | betalpolicy


Handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling i Karlstads Tennisklubb

Syfte

Att arbeta aktivt mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling.

Mål

Ledare

 • Alla ledare skall veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är.
 • Alla ledare skall vara införstådda i vad föreningens handlingsplan innebär.
 • Alla ledare förväntas att agera utifrån planen.

Aktiva

 • Alla aktiva skall veta vad mobbning, diskriminering och kränkning är samt vara en schysst kompis.

Föräldrar

 • Samtliga föräldrar till barn och ungdomar skall vara väl införstådda i vad föreningens handlingsplan innebär och förväntas agera utifrån den.

Vägledande dokument

Definitioner

Mobbad är en person som utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp.

Exempel: Att alltid skämta om samma barn/unga inför de andra i gruppen.

Kränkande behandling är när en person upplever sig kränkt vid enstaka tillfällen. Det kan förekomma öppet som till exempel glåpord, eller dolt som till exempel blickar och miner.

Exempel: Att barn tvingas fortsätta träna av sina föräldrar, fast barnet inte vill fortsätta.

Diskriminering är när en person behandlas sämre än någon annan på grund av till exempel kön, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, utseende, sexuell läggning och religiös- eller politisk åsikt. Underförstått betyder det att det är något negativt för den utsatte.

Exempel: Att alltid ägna mer tid åt vissa barn och unga utifrån favorisering.

Förebyggande aktiviteter

Ledare

 • Ger varandra feedback, såväl positiv som negativ.
 • Säg hej och hejdå till alla när träningen börjar/slutar.

Aktiva

 • Öppen dialog på träningarna avseende mobbning, kränkning och diskriminering.
 • Värderingsövningar.
 • Säg hej och hejdå till alla när träningen börjar/slutar.

Föräldrar

 • Föräldrainformation vid inskrivning av barn och ungdomar i föreningen. Öppen dialog mellan föräldrar och ledare utifrån eventuella speciella behov som barnet har, för att barnet skall trivas och utvecklas i föreningen.

Åtgärder

Ledare

Om ledare mobbar, kränker och/eller diskriminerar kommer åtgärder att vidtas i steg upp till steg 5, om förändring ej sker:

 1. En annan ledare samtalar enskilt med ledaren.
 2. Huvudledaren informeras om situationen samt föräldern om den utsatte är ett barn eller ungdom.
 3. Problemet lyfts upp till kansliet och styrelsen.
 4. Styrelsen tar beslut om åtgärd tillsammans med huvudtränare som sedan vidarebefordras till ledaren. Övriga berörda informeras muntligen samt skriftligen.
 5. Ärendet tas vidare till socialtjänst och/eller polis.

Aktiva

Om den aktive mobbar, kränker och/eller diskriminerar andra kommer åtgärder att vidtas i steg upp till steg 5, om förändring ej sker:

 1. Ledaren tar enskilda samtal med de inblandade.
 2. Ledaren informerar föräldrar.
 3. Problemet lyfts upp till huvudtränaren och huvudtränaren tar ett samtal med de berörda. I detta fall barnet/barnen eller den/de unga samt förälder.
 4. Styrelsen tar beslut om åtgärd tillsammans med ledaren som sedan skall förmedlas till de berörda. Vid behov informeras andra berörda skriftligen.
 5. Ärendet tas vidare till socialtjänst och/eller polis.

Föräldrar

Om föräldrar mobbar, kränker och/eller diskriminerar aktiva kommer åtgärder att vidtas i steg upp till steg 3, om förändring ej sker.

 1. En ledare tar enskilt samtal med föräldern.
 2. Övriga ledare informeras.
 3. Styrelsen tar ett beslut tillsammans med ledarna som sedan skall förmedlas av huvudtränaren till föräldern. Vid behov informeras andra berörda skriftligen.

Förankring och uppföljning

 • Handlingsplanen förankras, följs upp och revideras årligen.
 • Handlingsplanen hålls levande i föreningen genom snabbtest, värderingsövningar och informationsblad.

Kontakter

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om en situation?

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten?

 • Ordföranden

Vem i föreningen informerar den aktive?

 • Någon i styrelsen

Vem i föreningen informerar eventuella föräldrar?

 • Någon i styrelsen

Vem informerar övriga berörda/drabbade aktiva?

 • Huvudtränaren

 

Om jag själv vill behöver kontakta någon, hur når jag dem?

 • Styrelsen, Karlstads Tennisklubb styrelsen@karlstadtk.se
 • Polisen vid pågående händelse: 112
 • Polisen: 114 14
 • Bris stödlinje för barn: 116 111
 • Bris stödlinje för idrottsledare om oro kring ett barn: 077-44 000 42 (vard 9-12)
 • Bris vuxentelefon: 0771-50 50 50
 • Rädda Barnens Stödlinje på flera språk
  Råd och stöd för dig som flytt till Sverige. Vi svarar på arabiska, dari, pashto, svenska och engelska. Ring 0200–77 88 20, kl 15.00-18.00, måndag-fredag.
  Samtalet är gratis. Du får vara anonym.

Vilket stöd finns inom kommunen?

Socialtjänsten nås genom Karlstad kommuns växel, 054-540 00 00.

Familjeavdelningen dagtid genom Karlstad kommuns växel. Socialjouren från 16.30 till 08.00: 114 14 (polisens växel, be om socialjouren i Karlstad)