Integritetspolicy

Integritetspolicy för Karlstads Tennisklubb

Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter). Denna integritetspolicy förklarar vilken personlig information vi samlar in och vad vi använder den till. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter

Karlstads Tennisklubb sparar och behandlar följande personuppgifter om dig.

För medlem

 • E‐postadress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Kön
 • Spelomfattning
 • Information nödvändig för fakturering eller debitering
 • Tävlingsresultat

För tränare dessutom

 • Utbildningsnivå
 • Roll
 • Bild
 • Timlön
 • Arbetade timmar
 • Kontonummer

Syfte och laglig grund

Syftet med en sådan behandling är för att kunna:

 • Upprätta en intresseanmälan för spel i klubben (Personnummer, Förnamn, Efternamn, E-postadress, Kön, Adress, Telefon)
 • Registrera dig som medlem i klubben (Personnummer, Förnamn, Efternamn, E-postadress, Kön, Adress, Telefon)
 • Upprätta spelschema för tränande medlemmar (Förnamn, Efternamn, Spelomfattning)
 • Vid behov skicka information som rör Karlstads Tennisklubb (Epostadress, Telefon)
 • Fakturera kostnad för träning (Information nödvändig för fakturering)
 • Presentera våra tränare på hemsidan (Förnamn, Efternamn, Roll, Bild)
 • Presentera resultat från tävlingar på vår hemsida (Förnamn, Efternamn, Tävlingsresultat)
 • Betala ut lön för tränare (Utbildningsnivå, Timlön, Arbetade timmar, Kontonummer)

Laglig grund för samtliga av dessa behandlingar är för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och intresseavvägning.

Dina personuppgifter delas inte med tredje part utan används uteslutande av Karlstads Tennisklubb för att kunna behandla dig som medlem på korrekt sätt, förutsatt att vi inte är skyldiga att göra så enligt svensk lag.

Samtliga uppgifter erhålls från dig i samband med att du intresse-anmäler dig via vår hemsida och då registreras i Karlstads Tennisklubb. Inga uppgifter erhålls från tredje part.

Uppgiftsutlämnande

För att kunna erhålla verksamhetsstöd måste medlemmar och deras aktiviteter rapporteras till Idrottsrörelsen.

 • Idrottonline – Idrottsrörelsens gemensamma portal för verksamhetsstöd

Tredjepartsleverantörer

Vi anlitar leverantörer för flera olika tjänster. Sådana leverantörer kan till exempel vara leverantörer av tekniska plattformar.

 • Fortnox – Ekonomi och fakturering
 • Loopia – E-post, Hemsida
 • Onedrive – Dokumentlagring

Säkerhet

Karlstads Tennisklubb har vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Myndigheter och Räddningstjänst

Vi lämnar ut dina personuppgifter:

 • Till brottsbekämpande myndigheter enligt lag och myndighetsbeslut.
 • Till polis och räddningstjänst vid samtal till SOS Alarm.

Lagringstid

I samband med att ditt medlemskap avslutas så raderas alla uppgifter.

Kontakt

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@karlstadtk.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.