Betalpolicy

Träningspolicy | uppförandekod och ”Fair Play” | grupper och träningsnivåer | seriespel och riktlinjer | tävlingstrappa och matchinfovärdegrund | betalpolicy


Betalningspolicy – Karlstads Tennisklubb 

Prova på”-gång för alla nya deltagare
Alla nya deltagare i Karlstads Tennisklubbs verksamhet har chans att prova en gång innan man bestämmer sig om man vill fortsätta i verksamheten. OBS! Om man efter denna ”prova på”-gång inte vill fortsätta måste detta skriftligen meddelas till kansliet inom en vecka efter provtillfället. I annat fall debiteras avgiften för resterande termin. 

Betalning av terminsavgift
Terminsavgiften ska betalas inom 30 dagar om inte annat anges. Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta på 5% samt påminnelseavgift 50 kr. Efter två påminnelser förbehåller sig Karlstads Tennisklubb rätten att stänga av vederbörande.  

Avhopp (ordinarie träningsverksamhet)
Varje år inför höstterminen arbetas träningsschemat om, de nya träningstiderna distribueras via epost eller kan fås på kansliet. (det är var och ens ansvar att kolla upp sina träningstider). 

Inga muntliga uppsägningar till tränaren på banan accepteras. Vill man göra avhopp inför nästkommande termin måste detta meddelas skriftligen till kansliet senast 10 juli (höstterminen) respektive den 10 december (vårterminen). Om platsen inte är uppsagd förutsätts att den aktiva fortsätter träningen även under påföljande termin. 

Sker avhopp eller minskning av antalet träningstimmar senare än ovanstående datum eller utan att meddela kansliet skriftligen, är den aktiva skyldig att betala terminsavgift enligt nedan: 

Sen avanmälan (före terminsstart)            25% av terminsavgiften
1 vecka in på terminen                                 50% av terminsavgiften
2 veckor in på terminen                              75% av terminsavgiften
3 veckor in på terminen                             100% av terminsavgiften 

Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. 

Delbetalning av terminsavgift
Familjer som totalt har en terminsavgiftskostnad på över 6000 kr, har möjlighet att göra tre lika stora delbetalningar. Betalningen ska då vara Karlstads Tennisklubb tillhanda senast 31 juli, 31 augusti och 30 september för höstterminen och den 31 december, 31 januari och 28 februari för vårterminen. 

Återbetalning av terminsavgift 

Terminsavgiften eller del av terminsavgiften betalas endast tillbaka om man ådragit sig en skada eller liknade under pågående termin. Det återbetalade beloppets storlek beräknas utifrån det datum som skadan meddelas till kansliet. Läkarintyg måste då uppvisas. Dock kan vi då inte garantera en plats om man sedan vill komma tillbaka efter skadan. Vill man ha kvar sin plats måste man betala terminsavgift och ev. medlemsavgift som vanligt.

Bindande anmälan vid aktiviteter
På flera av våra aktiviteter tillämpar vi bindande anmälan. Det betyder att betalning ska vara erlagd innan aktivitetens start för att man ska ha rätt att delta i aktiviteten (om betalning ska ske via bankgiro, swish eller faktura anges på aktivitetsinbjudan). Även om man inte kan vara med så mycket som man tänkt, måste hela avgiften betalas. 

Om man får förhinder och inte kan delta alls betalas 50% av avgiften tillbaka (under förutsättning att förhindret meddelats skriftligen till kansliet innan aktivitetens start). Undantag görs endast vid långvarig sjukdom/skada styrkt av läkarintyg, eller definitiv avflyttning från orten. 

Uteblir man utan att meddela förhinder ska hela avgiften betalas. I de särskilda fall där man gjort en bindande anmälan men ännu inte betalat för aktiviteten kvarstår betalningsskyldigheten.

Vid kortvarig sjukdom
Anmälan är bindande även vid kortvarig sjukdom (d.v.s. insjuknande strax innan aktivitetsstart eller under pågående aktivitet). Om man blir kortvarigt sjuk 50% eller mer av aktiviteten (ex. två av totalt fyra dagar) betalas 50% av avgiften tillbaka under förutsättning att sjukdomen meddelas skriftligen till kansliet och är styrkt av läkarintyg.

——– 

Anledningen till dessa riktlinjer är att vi i möjligaste mån försöker hålla nere våra avgifter, men vi måste ändå täcka de kostnader som vi har för banor, tränare, bollar m.m. Även om vi har kö till vår verksamhet så är det inte alltid lätt att fylla platser under terminens gång vid avhopp, skador m.m, då det krävs att spelaren som sätts in har rätt nivå i förhållande till övriga i gruppen. Därför måste man betala avgiften även om man hoppar av under terminens gång eller får förhinder vid aktiviteter.